Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, czyli dokumentu zawierającego wybrane zapisy z obowiązującej podstawy programowej.

Dokument można znaleźć na stronie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (CKE).
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

Najważniejsze zmiany związane z egzaminem ósmoklasisty z języka
angielskiego w roku 2021
→ Wydłużono czas przygotowań

• Termin egzaminu przesunięto z kwietnia na koniec maja: egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbędzie się 27 maja 2021r.(czwartek) o godz.9:00 (czas trwania: 90 minut – bez zmian).


→ Obniżono poziom egzaminu:
• Średni oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych opisano jako A2 (dotychczas był to poziom A2/B1).
• Ograniczono zakresy tematyczne z podstawy programowej, zmodyfikowano zakres struktur gramatycznych, zmniejszono liczbę wymagań szczegółowych.


→ Zmniejszono liczbę zadań w arkuszu
• W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych
sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz mniejsza liczba zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
• Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 55 punktów (o 5 mniej niż dotychczas).

Treści usunięte z wymagań egzaminacyjnych na rok 2021

(będą omawiane szczegółowe po egzaminie)

=PAST PERFECT

=PYTANIA POŚREDNIE

=ZDANIA W MOWIE ZALEŻNEJ

= II TRYB WARUNKOWY

=ZAIMKI WZAJEMNE

= UKŁADANIE INFORMACJI W OKREŚLONYM PORZĄDKU

= SKŁADANIE ŻYCZEŃ

= OGŁOSZENIE

= ZAPROSZENIE

= HISTORYJKA

UWAGA!

Obniżony poziom egzaminu oznacza, że same zadania powinny być na poziomie A2, ale teksty będące podstawą zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie wypowiedzi mogą zawierać słownictwo i struktury gramatyczne wykraczające poza określony wymaganiami zakres,
z zastrzeżeniem, że nie mogą się one pojawiać we fragmentach tekstu, które są kluczowe dla udzielenia poprawnej odpowiedzi w zadaniu. Dlatego też takie teksty nie zostały uwzględnione powyżej.